Deelsessies

Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Bij de deelsessie staat een leeftijdscategorie vermeld zodat u kunt zien op welke leeftijd de deelsessie betrekking heeft. Bij uw aanmelding kunt u voor iedere rondeeen voorkeur en een reservekeuze opgeven. U heeft keuze uit 8 verschillende deelsessies. Hieronder treft u meer informatie over de verschillende deelsessies.

1. Het KiVa antipestprogramma: Signaleren en tegengaan van pesten (deze deelsessie is volgeboekt)
Leeftijd: 8-12 jaar 
KiVa is een gebruiksvriendelijk, vernieuwend en succesvol antipestprogramma uit Finland. Het afgelopen schooljaar is KiVa als pilot op 70 Nederlandse basisscholen gebruikt. Doel is dat leerkrachten en leerlingen beter optreden tegen pesters, waardoor het pesten afneemt en alle leerlingen met meer plezier naar school gaan. In deze workshop gaan de deelnemers actief aan de slag met een belangrijk onderdeel van KiVa: de KiVa-lessen. Deelnemers ervaren een aantal KiVa-oefeningen om zo onder meer inzicht te krijgen in het functioneren van een groep. 
Drs. Gijs Huitsing, promovendus Vakgroep Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 
2. Omgaan met pesten
Pesten stoppen met aandacht voor alle rollen
Leeftijd: 4-16 jaar
Stichting Omgaan met Pesten gaat ervan uit dat pesten een probleem is van de hele groep. Om pesten te voorkomen en/of aan te pakken, is het nodig aandacht te hebben voor alle rollen. In deze deelsessie verkennen wij de verschillende rollen met aandacht voor lichaamstaal, gedrag en andere signalen. Tijdig signaleren is belangrijk, dat is stap 1. Maar wat doe je daarna? Niet iedere rol heeft hetzelfde nodig om een positieve rol in de groep te kunnen vervullen.  In het toneelstuk waarbij u allen betrokken wordt, ontdekken wij met elkaar hoe pesten werkt en wat iedereen kan doen om de situatie te verbeteren. We staan stil bij de aanpak in een klas om pesten te voorkomen en pesten op te lossen als het speelt. Wat zijn daarbij de do’s en don’t’s? We bieden u direct toepasbare handvatten voor uw dagelijkse praktijk. Meer info op www.omgaanmetpesten.nl en www.praktijkvoorlevensgeluk.nl
Mirelle Valentijn, medeoprichtster en trainer, Stichting Omgaan met Pesten.
 
3. Wij zijn een groep; werken aan een positief groepsgevoel
Leeftijd: 9-12 jaar
In deze deelsessie wordt ingegaan op de rol van de leerkracht bij het ontwikkelen van een positief groepsgevoel in een klas. Er wordt ingegaan op de fasen in het groepsproces en welke activiteiten, feedback of handelingen van de leerkracht een positieve beïnvloeding kunnen hebben op het doorlopen van deze fasen. In de deelsessie wordt ingegaan op hoe de training ’ Wij zijn een groep’ door de leerkracht of een externe begeleider ingezet kan worden in een klas. ‘Wij zijn een groep’ is in te zetten in een klas waarin het klimaat al onveilig is, maar is juist ook preventief te gebruiken om de ontwikkeling van een goed groepsproces te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan een klas met nieuwe kinderen die instromen, na een zomervakantie of als er wordt gepest.
Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan, orthopedagogen, Incontexto Orthopedagogen.
 
4. Positive Behaviour Support in het voortgezet onderwijs
Leeftijd: 12-18 jaar

In deze workshop wordt een beproefd Amerikaans raamwerk beschreven, genaamd School Wide Positive Behavior Support, afgekort SWPBS, voor de preventie en aanpak van gedragsproblemen binnen onderwijs en zorg. Het is gebaseerd op principes afkomstig van theorieën op het gebied van gedrag, sociaal leren en organisatie van gedrag (Lewis & Sugai, 1999; Lindsley, 1992) die traditioneel ingezet werden voor de behandeling en begeleiding van gedragsproblemen bij individuele leerlingen en die nu gegeneraliseerd en toegepast worden binnen een schoolbrede benadering. In de workshop maakt u kennis met het raamwerk zoals we dat in Nederland implementeren in het voortgezet onderwijs op VO-scholen. Specifiek is er aandacht voor het ontwerp van zogenaamde gedragslessen ‘Teach and Practice’ om gewenst gedrag aan te reiken en in te slijpen.
Dr. Sui Lin Goei, orthopedagoog/GZ-psycholoog, universitair docent, Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens lector Onderwijszorg, Hogeschool Windesheim.

5. Pestkoppenstoppen; een online interventie voor jongeren (12-15 jaar) van het VMBO die slachtoffer zijn van cyberpesten
Uit onderzoek blijkt dat cyberpesten het meest voorkomt onder laagopgeleide jongeren. Vanwege de vele negatieve gevolgen van cyberpesten is voor deze doelgroep een online advies op maat ontwikkeld. Verdeeld over drie sessies leren jongeren hoe ze mentaal en gedragsmatig beter kunnen omgaan met cyberpesten en de negatieve gevolgen, en hoe ze cyberpesten kunnen voorkomen. In deze presentatie zal ingegaan worden op de ontwikkeling van Pestkoppenstoppen.nl, de methodieken de gebruikt zijn, en zal inzicht gegeven worden in de inhoud van de interventie.
De interventie is specifiek ontwikkeld voor VMBO leerlingen. Nadat de effectiviteit van deze interventie aangetoond is, zal deze gratis toegankelijk zijn voor alle jongeren van Nederland. Met het onderzoek richten we ons echter op VMBO leerlingen.
Niels Jacobs MSc, promovendus Faculteit Psychologie, Open Universiteit.
 
6. De Reis van de Held (met Rots & Waterelementen)
Leeftijd: 4-18 jaar
Een actieve lezing waarin je leert door te doen! Bij de Reis van de Held staat de cliënt centraal. Een en ander vindt zijn bron in het boek “De Reis van de Held” van Frank Heckman & Steven de Bie. Hier volgt de opzet van het programma: Koers zetten, Reisgenoten, De reis, De tegenslag, De laatste etappe & De terugkeer van de Held. Verbeteren van zelfbeheersing & preventie van agressie speelt hierbij een grote rol. In de aanpak wat betreft pesten wordt er gekeken naar de diverse rollen: zoals de gepeste, pester en meeloper.  Een psychofysieke training die werkt! Voor meer info: www.mennotuik.nl of www.buroweerbaarheid.nl.
Menno Tuik, directeur en Master trainer Rots & Water, Buro Weerbaarheid.
 
7. Kleuters in conflict: Wat ouders kunnen doen om hun kleuter te beschermen tegen pesten op school
Leeftijd: 4-6 jaar
Gedurende de kleuterjaren krijgt een grote groep kinderen op school te maken met conflicten in de klas waar ze in meer of mindere mate het slachtoffer van kunnen zijn. Dit heeft te maken met het feit dat ze allen voor de uitdaging staan om een plekje te veroveren binnen de nieuwe groep kinderen. Deze strijd om wie de baas mag zijn gaat veelal gepaard met onderlinge conflicten en sommige kinderen kunnen daarbij beter voor zichzelf opkomen dan andere kinderen die nog niet zo weerbaar zijn.
In de meeste gevallen leren kinderen, met vallen en opstaan, hoe ze met dergelijke conflictsituaties om moeten gaan. Het slachtofferschap is voor hen vaak van tijdelijke aard. Maar voor sommige kinderen is de kleutertijd de start van langdurig slachtofferschap met alle, vaak ernstige, gevolgen voor de ontwikkeling van dien.
Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van sociale vaardigheden, in het bijzonder wanneer kinderen de overgang van thuis naar school maken. Wanneer een kind slachtoffer wordt van agressie in de klas zullen ouders dan ook hoogstwaarschijnlijk proberen hun kind te helpen. Maar hoe kun je dit als ouder nu op de beste manier doen?
Dr. Mariëlle Bonnet, docent/onderzoeker, afdeling Ontwikkelingspedagogiek Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens NVO Orthopedagoog-Generalist, Triade Flevoland. 
 
8. Een Vreedzame School werkt preventief bij pesten
Leeftijd: 4-12 jaar
De Vreedzame School is een programma, waarin sociale competenties en democratisch burgerschap centraal staan. Het Nederlands Jeugdinstituut beoordeelt het als theoretisch goed onderbouwd. De Vreedzame School beoogt om de school en de klas een democratische gemeenschap te laten zijn, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt, en waarin conflicten constructief worden opgelost. Het programma richt zich mede op het voorkomen en verminderen van pesten. Het motto daarbij is: iedereen is verantwoordelijk en kan helpen. In de workshop laten wij u zien en ervaren hoe het programma werkt en waardoor het succesvol op meer dan 550 scholen wordt toegepast.
Drs. Hans Scheltema, adviseur/trainer Vreedzame School in het PO, VO en de Wijk, tevens GGZpsycholoog en NMI-mediator.